Category Archives: Uncategorized

De slag op de plantage Waterloo Dl.1

Javaansearbeiders op Waterloo

Javaansearbeiders op Waterloo

Met het gebeuren op het goudbedrijf AIMGold nog vers in ons geheugen, wil ik samen met u teruggaan in de Nickeriaanse geschiedenis. Dat deel van de Nickeriaanse geschiedenis, van de vakbondsstrijd om het bestaansrecht van de werkende mens, de strijd tegen ongekende uitbuiting en miskenning. De Vakbond stelde toen, dat een buitenlandse ondernemer door opportunistische politici en bestuursambtenaren, de handen boven het hoofd werd gehouden. Dit ten koste van de weerloze uitgemergelde rietkappers en fabrieksarbeiders en hun gezinnen. Men komt in verzet tegen het feodale systeem. Politici associeerden de oprechte strijd van de arbeiders en hun leiders, met het “communisme”. De pers in het land stond versteld. Tot op heden de ouderen onder de doorsnee Nickerianen geloven, vanwege de politieke en etnisch getinte antipropaganda, dat de grote vakbondsleider Eddy Bruma, met zijn vakbond, Waterloo heeft vernietigd. Grote delen van het volk, begrepen er niets van. Als u meegaat in de geschiedenis, zult dingen die nu gebeuren herkennen. De geschiedenis herhaalt zich, zegt men. Ik praat voor u over Waterloo, met Sariman Sarjadie.

Mr. E.Bruma(midden) met arbeiders op Waterloo, rechts achter hem, Ponimen met wit hemd, achtergrond de winkel van Afoek, later Idris Doekhie

Mr. E.Bruma(midden) met arbeiders op Waterloo, rechts achter hem, Ponimen met wit hemd, achtergrond de winkel van Afoek, later Idris Doekhie

 

Het gouden kistje

Elk jaar weer worden rond 25 november Surinamers gehuldigd, gedecoreerd, vanwege hun verdiensten aan de maatschappij. En heel goede zaak. Zakenlui, medici, politici, maatschappelijk werkers enz., worden zo bedankt voor hun bijdrage. Maar hoe vaak is daarbij een eenvoudige, doch rasechte vakbondsleider gedecoreerd, voor zijn onbaatzuchtige werk. Hij die in de voorhoede tegen maatschappelijk onrecht en voor een menswaardig bestaan heeft gestreden? Wie kent Rannie Brown van de Nickerie Werknemers Unie nog? Wie kent zijn medestrijders de gebroeders Santoe nog?Wie in Suriname en Nickerie kennen de bestuursleden van de Bond bij Waterloo nog? De voorzitter Ali Zafdar, de onder-voorzitter Soegriemsing Sewcharansing, de penningmeester Kisoen Rahimbaks, zijn vervanger Karyantika Nadimin, de commissarissen Nanka, Riboed en Egbert Stanford en de secretaris Sarjadie Sariman, meer bekend als Ponimen. Zij en vele anderen, die tot parias werden verklaard, streden onbevreesd verder. Ik sta er versteld van, wanneer Ponimen spreekt over Waterloo en wij samen door de documentatie gaan. Documentatie die hij voor meer dan dertig jaren in een houten kistje heeft bewaard. Begrijpelijk, omdat onrecht en hebzucht van anderen hem pijn hebben gedaan. Voor dit “ gouden kistje” ben ik hem dankbaar. Waterloo is enkele jaren terug op romantische wijze door mij beschreven, maar dit keer in “De slag op de suikerplantage Waterloo”, wordt u geachte lezer, de keerzijde van de medaille gepresenteerd.

Ponimen met "gouden kistje".

Ponimen met “gouden kistje”.

Angst, misbruik, hebzucht en corruptie

Sarjadie Sariman geboren te Longmay op 2 februari 1946, vertelt het hartverscheurende verhaal, als ik naast hem onder de manjaboom op zijn erf te Karananjar zit:

“ Ik ben op de plantage vanaf mijn 15-de jaar begonnen te werken. Ik ben van alles geweest, panboiler, operator op zware machines, allrounder in de fabriek. Het werk op de plantage was zwaar, gevaarlijk, mensonterend. De rietkappers waren volkomen toegewezen op taakwerk. Zij voor elke ton riet, gekapt, sorteren, transporteren en in pontons te laden, sf 2,75 per ton werden betaald. Wij gingen in staking om net als de arbeiders van Mariënburg, toen ook moderne slaven, sf. 3,75 per ton te mogen ontvangen. Wij protesteerden tegen lonen van sf. 4,50 tot sf.20,= per week en werkweken van 77 tot 168 uren. Ik werkte een tijd lang bij de stoomketels, zo een 144 uur per week. Al jaren werden de vier stoomketels van de fabriek gecontroleerd door twee arbeiders, die beide van maandag morgen 6 uur tot en met de volgende week zondagmorgen in de fabriek bleven. Niemand wilde werken nabij de stoomketels. Één was al gesprongen. Alle vier waren zo oud en versleten, dat men daar constant in levensgevaar verkeerde. Ik kon in de fabriek 1 tot 2 uren achtereen een dutje doen. Dit op een smalle houtenplank. De ketels moesten steeds gecontroleerd worden. Eten en alles wat wij nodig hadden, moest in de fabriek bezorgd worden. Zondag mocht je naar huis om de kinderen te zien en te slapen”.

Shankar leefde zelf in grote weelde in de Big House, de oude plantage woning met honderd ramen, waarvan een raam naar men zegt, uit respect voor de gouverneur van Suriname, nooit open ging. Ik vertel aan Ponimin dat mijn schoonvader Bahadoer Bipat, mij eens vertelde dat de vrouw van Sankar aan hem eens gezegd zou hebben:” What in the world I can’t buy”. De kloof tussen rijk en arm op de plantage was echter als de diepste kloof van de Grand Canyon. Dat merkten ook de journalisten die naar Nickerie afreisden om de chaos te Waterloo te verslaan. Rudy de Bruin, Guno Meye, Sally.Blik, Leo Morpurgo, N.Haakstam, Omar Bradley, Benny Ooft, G.B.Rechterschot, Sieuw Radhakishun, L.Hercul, Henk Herrenberg, de totale media van Suriname toen. Journalisten van kranten, radio en tv( toen alleen STVS. Zal STVS de beelden nog hebben?). Er was ook een journalist, Isha Meyer uit Nederland aanwezig. En wat zagen zij op de plantage? “Naast het huis van Shankar en nog enkele nieuwe huisjes van hout en steen, vele krotten waarin nog geen varken zou huizen, donker, muf, ongerieflijk, badkamer in open lucht, toiletten die op invallen staan, open lozingen. De woonplaats van de losse rietkappers, het vroegere hospitaal van de plantage, verdeeld in vier cellen voor vier personen, donker zonder lampen. Bij aankomst krijgt elke rietkapper vier zakken, voor zijn houten brits, twee voor zijn matras, er is gras in overvloed, en twee om er in te slapen en bescherming tegen muskieten”, wordt beweerd. Steeds verwonderen de journalisten zich en stelden de vraag: “ Waarom blijven deze mensen hier wonen en werken”?

Waterlooarbeiders voor de winkel van Mohammed Ashiem

Waterlooarbeiders voor de winkel van Mohammed Ashiem

Ik stel deze vraag aan Ponimen en hij geeft als antwoord:” Daarop is moeilijk een antwoord te geven”. Het kistje helpt hem. “Er heerste een ongezonde geest op de plantage. De directie van Waterloo heeft misbruik gemaakt van een vreselijk wapen: Angst. Angst voor het verbale geweld van mevrouw Sankar, van wie een ieder bang was. Angst voor de bedrijfsleider mister Chan, haar broer en zwager van Sankar. Angst voor ontslag en uitzending naar de onbekende buitenwereld. De plantage was een staat in een staat. Angst voor de terugzending naar Guyana, waar er geen werk was( gold voor de Guyanese arbeiders). Misbruik maken van de diepe gehechtheid van de javaan aan zijn familie, van zijn zachte inborst en zijn liefde voor zijn vertrouwde omgeving, hoe slecht dan ook. Gebruik is gemaakt van de begerigheid van hoge functionarissen, partijbonzen, die geregeld te gast waren in de Big House en net als de controleurs, hun ogen sloten voor wantoestanden bij de behuizing, watervoorziening, lonen, werktijden en geen oor hadden voor klachten”.

De suikerfabriek rond 1970

De suikerfabriek rond 1970

Van mevrouw Sankar werd de uitspraak opgetekend, dat geen enkele vakbond of arbeider iets aan de bestaande situatie zal kunnen veranderen, zo lang de Vathan Hitkari Partij ( V.H.P.) onder de huidige leiding, het land regeert. Sankar zou gezegd hebben, dat zolang Lachmon er is, hij niet bang is. In maart 1972 ontkent Sankar deze beschuldigingen. Een advertentie van hem, verschijnt in verschillende dagbladen. In het dagblad Onze Tijd van 8 maart 1972 staat: “ Notice: We are very disappointed and annoyed that the Union can be so low as to make the very false statement that Mrs. Sankar said, that we are under the protection of V.H.P. That is complete false. A.Sankar”.

Waterloo was een soort concentratiekamp geworden. De toegangspoort wordt de gehele dag gesloten gehouden en onder bewaking gesteld. Bewoners van de plantage mogen hun voertuig niet binnen rijden. Het gevolg is, dat zij die inkopen hebben gedaan, hun goederen bij beetjes te voet( ongeveer 1 ½ km.) moeten transporteren naar hun woning in de omgeving van de fabriek.De situatie voor de arbeiders wordt erger. De fabriek is ruim 2 1/2 jaar gesloten. De situatie voor de vakbeweging is nog erger, omdat zij vakbondsrechten moet waarborgen. “Vooral omdat onder het toeziende oog van de overheid in Nickerie, de buitenlander Sankar van terreur gebruikt maakt om de arbeiders te bestrijden. Zelfs de politie en de geheime dienst worden ingezet”, zegt de vakbond.Erger wordt het, wanneer uitspraken van de Bemiddelingsraad voor geheel Suriname, door de directie worden genegeerd. Het bedrijf voor zogenaamde revisie wordt gesloten en uitsluiting wordt toegepast.

Arbeiderswoning. De afbraak was reeds aan de gang.

Arbeiderswoning. De afbraak was reeds aan de gang.

Het is 25 maart 1972, als C47 de gehele Surinaamse natie oproept, om deel te nemen aan de strijd ter lotsverbetering van de arbeidende mens in Suriname en op Waterloo in het bijzonder.

Het is al meer dan dertig jaren terug, maar anno 2007 klinken zaken bekend. Ik sta verstelt van de wantoestanden, die er toen heersten. Hoe de tactiek van uithongering en intimidatie zou worden toepast en de fabriek gesloten bleef. Tot de laatste baksteen onder het toeziende oog van de overheid de fabriek en het dorp leeggeroofd zou worden. Het verloop van de strijd op Waterloo, zal ik u, geachte lezer, in drie delen presenteren.

Kenneth Roy Donk, 17 maart 2006.

De slag op de plantage Waterloo Dl.2

In deel 1 van het artikel “ De slag op de plantage Waterloo”, heeft u kennis gemaakt met Ponimen en zijn “ gouden kistje”. Amir sankar was de eigenaar van de plantage, dus verantwoordelijk voor de leef- en werkomstandigheden. Maar was hij een slecht mens? Was hij eveneens het slachtoffer, door niet mee te kunnen gaan met de veranderingen van die tijd? Zoals elke plantage, kende ook Waterloo vreemde verschijnselen. Maar de belangrijkste vraag blijft: Hoe verliep de strijd op Waterloo?

De moskee te Waterloo anno 1968

De moskee te Waterloo anno 1968

Met Paigam brak de hel los

Jusufali Santoe, zijn vrouw Mariam en Ali Sewrutton

Jusufali Santoe, zijn vrouw Mariam en Ali Sewrutton

Om een beeld te krijgen van de toenmalige eigenaar van de plantage Waterloo, Amir Sankar, die zelf op Waterloo woonde, bezoek ik Jusuf Ali Santoe. Hij woont te Binnenweg Paradise. Hij is geboren op 5 april 1930 en is getrouwd met Mariam Santoe-Amir. Hij heeft jaren op de plantage gewerkt, is daar geboren en kan zich alles nog heel goed herinneren.

“ Het leven op de plantage had een gemoedelijke sfeer. In feite waren de mensen met heel weinig tevreden. Er werd niet veel verdiend, maar met heel weinig geld kon men aan de basisartikelen komen. De meeste mensen werkten voor ongeveer 20 centen per uur en verdienden tussen de twaalf en twintig gulden per week. Daarmee kocht men spijsolie, aardappelen, zout, blom e.d. Vis kon je op de plantage en in de omgeving vinden, terwijl een moestuintje voor groente zorgde. Op bepaalde feestdagen of op de zondag, werden er voetbalwedstrijden en cricketwedstrijden georganiseerd op de plantage. Die trokken veel publiek. De mensen uit

Feest op Waterloo nabij het voetbalveld.

Feest op Waterloo nabij het voetbalveld.

Nieuw Nickerie en de omliggende polders kwamen dan meegenieten. Op de javaanse feesten, werd gamalangmuziek gespeeld. Voor een geringe bijdrage kon je dan dansen met de danseres. Dat deden de heren graag, vooral als hun vrouw er niet bij was.Tegen eind van het jaar, organiseerde Amir sankar de zogenaamde beggarday, de dag van de armen( bedelaren). Twee stieren, schapen en geiten werden geslacht. Aan huis bij de Big House werd dan gekookt. De arbeiders die op de plantage woonden konden dan naar hartelust eten. Er was dan genoeg rijst, dhaal, pompoen, boulanger en vlees. De mannen kregen elk een kan rum en de vrouwen namen wat suiker mee naar huis.Dat waren de goede momenten. Sommigen zeggen daarom, dat Sankar niet slecht was. Maar zijn vrouw, had een scherpe tong. Ze werd daarom gevreesd, evenals haar broer mister Chan. Je moest bij haar niet in ongenade vallen. Er wordt gezegd, dat vooral om hen, Sankar de kleine verhoging niet gaf. De plantage ging verloren.

Waterloo, begin jaren 1900

Waterloo, begin jaren 1900

Sankar was in de jaren rond 1930 een kleine handelaar die goederen, o.a. blom, uien, juttenzakken, uit Guyana in Nickerie verkocht. Hij had een winkeltje vlak naast het Julianatheater aan de Gouverneurstraat. Een zekere Samlal, die woonde op de voormalige plantage Paradise te Nickerie, een van de rijkste hindostanen van Nickerie toen, heeft hem geholpen de plantage in 1934 te kopen. Maar na dertig jaren de plantage in zijn bezit te hebben gehad, wilden de arbeiders, vooral de jongeren, een loon die bij de tijd paste. Vooral na de hindostaanse film Paigam te hebben gezien, brak de hel los. Onder leiding van Rannie Brown, de voorzitter van de Nickerie Werknemers Unie, werd er strijd geleverd tegen uitbuiting. Wij vroegen om lotsverbetering en erkenning van vakbondsrechten”.

Rannie Brown, Nickeriaanse vakbondsleider van de Nickeriaanse Werknemers Unie

Rannie Brown, Nickeriaanse vakbondsleider van de Nickeriaanse Werknemers Unie

Ali Sewrutton die mij bracht naar Jusuf Ali Santoe wijst erop, dat Sankar zich had gedragen zoals dat gangbaar was in de koloniale tijd. Hij kocht niet alleen de fabriek en de velden, maar ook de mensen en hun kinderen. Wat de koloniale overheid had moeten doen, had hij op zich genomen. Hoe gebrekkig ook, hij zorgde voor de medische verzorging, behuizing, licht en water. Wat heeft de koloniale overheid gedaan met de plantage toen Sankar vertrok? Wat heeft de koloniale overheid met Mariënburg gedaan toen zij de plantage in handen kreeg? “Niets”, zegt Ali. Vooral op Waterloo werden de mensen aan hun lot overgelaten. De plantage werd tot de laatste steen onder het toeziende oog van de overheid en haar vertegenwoordiging in het district leeg geroofd. Er voltrok zich een historische misdaad. Niemand heeft toen ingegrepen.

Geen cent meer

Ik ga met Sewrutton een huis verder naar de broer van Jusuf, Roshan Santoe, geboren op 9 augustus 1942. Hij bevestigt het verhaal van Jusuf, maar geeft wat aanvullingen. “ Het was slavenwerk op de plantage. De lonen waren erg laag, lange werktijden werden gemaakt, overuren werden niet uitbetaald. Onze ouders waren tevreden met een bordje rijst, maar de jongeren wilden rechtvaardigheid, meer menselijkheid. Hoe zou een feodaal systeem zich nog in de jaren zeventig en tot heden kunnen handhaven? Mijn vader Karamat Santoe was smid op de plantage. Met blaasbalk en steenkool en ijzer kon hij wonderen verrichten. Had hij geleerd van de blanken uit Engeland, de toenmalige plantage eigenaren. Sankar hield van mijn vader. Hij kon zich niet voorstellen dat wij, de kinderen van Karamat, opkwamen voor een beter leven. Wij waren niet ondankbaar, maar wilden geen slaven zijn.De film Paigam maakte echt onze ogen open. Aslam Santoe, Matto Santoe, Hoesmad Santoe en Sjako Santoe begonnen met anderen strijd te leveren. In 1961 kregen Aslam, Matto en Hoesmad ontslag. Hoewel zij op de plantage zijn opgegroeid, moesten zij de plantage verlaten. Ook ik moest hetzelfde lot ondergaan. De strijd was hard. Mister Chan zei:” Al breekt de plantage, jullie krijgen geen cent meer”.

Roshan Santoe, ex-Waterlooarbeider

Roshan Santoe, ex-Waterlooarbeider

Mevrouw Sankar was geen makkie. ’ s Morgens vroeg kregen de leidinggevenden van de plantage ten huize van Sankar de werkopdrachten. Zij gaf ook de opdrachten en instructies. Ik heb zelf meegemaakt, dat zij gewoon een van de mannen een klap in het gezicht gaf, omdat zij ontevreden was. Zulke zaken hebben zich vele malen herhaald.Voor ons de jongeren, was de maat vol”.Met een bloedend hart hebben vele strijders de plantage gedwongen moeten verlaten. Ik denk dat de familie Sankar ook met veel pijn de plantage heeft moeten prijsgeven. Sankar was door de plantage miljonair geworden. Hij was al op leeftijd, hij kon niet meegaan met de tijd. Dat was doorslaggevend. De totale vernietiging van de suikerplantage werd ingeluid.

No balls at all

De plantage heeft vele vreemde verschijnselen verkend. Roshan Santoe vertelt:” Volgens mijn vader was het laat in de avond. Hij had met een andere arbeider tot 1 uur in de nacht in de fabriek gewerkt. Zij gingen naar huis en waren op de derde brug voordat je de weg kreeg die liep naar de begraafplaats. Zijn vriend hield hem op de brug vast en zei:” Kijk daar”. Het was een Jorkabérie, dat net langs trok. Een stoet mensen in het wit gekleed, trok achter een lijkenwagen voorbij.Dan is het verhaal bekend van de man, die zonder hoofd ronddoolt op de plantage. De geest van de man, die vermoord was nabij de eerste brug. Zijn belagers hadden hem onthoofd.Ponimen verltelde mij over een zekere Dadja, die de kracht bezat om elke vrouw van de plantage te kunnen bezitten, indien hij dat wilde. Ook dat er vooral vampieren, asemma’s, waren.In de barakken, die stonden in het gebied dat de Kasba werd genoemd, woonden arbeiders uit Haïti en Guyana. Zij hadden hun geheime krachten.

“ No bals attal”, zo stond hij bekend, van no balls at all. Had hij geen ballen? Hij speelde het spel met de duivel tegen 12 uur ’s avonds. Onder de bamboeboom in het veld achter de Big House, werd dan plaats genomen. Tegen middernacht vielen er “ bamboezaden” omlaag. Probeerde hij die te vangen, dan werden zijn handen door de klauwen van de duivel opengereten. Uit de schrammen vloeide bloed.Hij kon ook de doden uit hun graf doen opstaan. Ponimen vertelt:” Toen de grond begon te schudden, renden ik en mijn vrienden weg. Wij lieten hem alleen bij het graf. Hoe hij ons ook terug riep, wij keken niet meer om en renden weg zo hard wij konden”.Jusuf vertelt dat het graf van de eerste eigenaar van de plantage, James Balfour, elk jaar werd geopend, om te worden schoon gemaakt. Je zag dan het gebalsemde lijk in een soort koperen hangmat liggen. Sankar maakte een eind aan deze ceremonie. Philip Dikland en ik bezochten enkele jaren terug het graf.

Inmiddels werd het sinds 1953 onrustiger op de plantage. Stakingen braken uit. In 1961 en de jaren die daarop volgenden steeds regelmatiger. Vakbondsactiviteiten werden verboden. Met Rannie Brown, werd de strijd verhevigd. Hij mocht de plantage niet betreden, dus werd hij op een draagstoel, kilometers lopend, op de schouders van de arbeiders de plantage binnen gebracht. Zo sprak hij de arbeiders nabij de fabriek toe. Zijn voet raakte nimmer de grond. Nickerie heeft dappere leiders en strijder gekend.

Mr. E.Bruma( uiters rechts) viert feest met de arbeiders

Mr. E.Bruma( uiters rechts) viert feest met de arbeiders

Hoe de strijd verliep, zien wij in het derde en slotdeel van “ De slag op Waterloo”.

 

 

Kenneth Roy Donk

B.J.Parabirsing, de eerste Nickeriaanse commissaris

Hij is een ervaren bestuurder geweest, met het gevoel voor rechtvaardigheid. Daarbij deed het er niet toe, wie de persoon was over wie en waarover hij moest oordelen. Bijgestaan door zijn echtgenotes, zijn eerste vrouw kwam te overlijden, kon hij met studie en ijver, een respectabele plaats in de samenleving verkrijgen. Wie was deze grote Surinamer eigenlijk? Wat heeft hij als Districts-Commissaris, voor Nickerie en Suriname betekend?

D.C. B.J.Parabirsing 1961

Dicipline, orde en tucht

Op 85-jarige leeftijd op 17 maart, 1999 komt in vol bewustzijn een eind aan zijn welbesteed leven. Tijdens zijn leven heeft hij verschillende functies bekleed,100 die hij alleen vanwege zijn studie, ijver en bijzondere persoonlijkheid, heeft weten te bemachtigen. Bahadoer Jozef Parabirsing, de eerste Nickeriaan van hindostaanse afkomst, die commissaris werd in Nickerie. Bharos.G. en Doekhie.R. zouden later volgen. Ik breng een bezoek aan zijn vrouw Salomé Rahmatbibi, die het boeiende levensverhaal van Jozef vertelt: “ Mijn man werd geboren op 5 juni 1913 in het district Nickerie als tweede kind van de evangelist Philip Parabirsing en Somaria Piare. Geboren aan de Landingstraat, waar eerst de Spangenbergschool stond en waar nu Huize Francis voor oudjes is gevestigd. Vanwege de komst van het gezin naar Paramaribo en overlijden van zijn moeder, kwam hij in het200 internaat Schutz van de E.B.G.S. terecht. Zijn vader werd wederom in Nickerie te werk gesteld. Zoals hij het aan mij vertelde:” In het internaat was er discipline, orde en tucht. Je moest hard aanpakken, maar je leerde ook verdraagzaamheid en kameraadschap”.

Mevr. J.Parabirsing-Mangroe begroet prinses Beatrix

Hij bezocht eerst de Comenius- daarna de Selectaschool tot 1928, waarna hij bij de firma Kersten op de herenafdeling kwam te werken. Tegelijkertijd volgde hij een avondopleiding tot boekhouder. Hij schreef zich daarna in op de Lands Normaalschool voor de opleiding tot onderwijzer. Hij kwam van 1931 tot 1938 te werken in het district Commewijne. Eerst als onderwijzer op Alkmaar, maar toen hij zijn boekhoudendiploma300 behaalde werd hij administratief medewerker en opzichter op de plantages Mon Tresor, Zorgvliet, Visserszorg en Liliëndaal. Door de economische crisis van die jaren in de wereld, ging het niet goed met de plantagelandbouw in Suriname. Hij trad toen in de politiedienst en werd ingedeeld bij de afdeling administratie. De tweede wereldoorlog brak uit. Het districts-commissariaat Paramaribo werd ingesteld en in 1943 werd hij overgeheveld naar de bestuursdienst in de rang van schrijver. Ook hier maakte hij vorderingen en hij werd in 1945 daarom tot districtsklerk 1e klas benoemd. Hij werd daarna naar Nickerie gedetacheerd. Mijn man heeft toen gediend op het Ontvangkantoor, eerst als comptabel ambtenaar van400 het Ministerie van Bouwwerken, Verkeer en Waterstaat. Later werd hij belast met de functie van Ontvanger der Belastingen, Directeur van het Postkantoor en van de Surinaamse Postspaarbank. In 1947 verruilde hij Nickerie voor een jaar voor Marowijne. In de jaren die volgden, werd hij districts-secretaris op Combè. Hij volgde tegelijkertijd de Surinaamse Rechtsschool. Zijn leergierigheid werd beloond. Hij werd in 1954 Districts-Commissaris van het district Suriname.

Parabirsing te Alkmaar, Commewijne 1930

 

Hierna vertrok hij met buitenlands verlof naar Nederland. Maar hij wist niet van stilzitten. In opdracht van de Surinaamse regering bestudeerde hij het gemeentewezen aan de Universiteit van Utrecht. Hij liep daarnaast stage in de gemeente Zeist. Bij zijn500 terugkeer in Suriname in 1956 werd hij “ tijdelijk” ontheven als D.C. en ging toen als secretaris en fungerend notaris werken in Nickerie. Werd daarna wederom Districts-Commissaris van Saramacca in 1958. In 1961 ging hij voor de derde maal naar Nickerie.

Mevr. S.Parabirsing in 1968

Dit maal als commissaris van het district. Hij blijft in Nickerie tot het jaar 1968, omdat hij wordt benoemd tot Directeur van de Gevolmachtigde Minister van Suriname in Nederland, gevestigd te Amsterdam. Hij wordt bij zijn terugkomst in Suriname in 1970 benoemd tot directeur van het ministerie van Districtsbestuur en Decentralisatie. Hij verlaat de dienst in 1973 wegens het bereiken van de pensioengerechtigde600 leeftijd. Vermeldenswaard is ook, dat hij in 1965 vanwege zijn waardering voor zijn werk, wordt onderscheiden tot Officier in de huisorde van Oranje” door H.M. Koningin Juliana, die toen Suriname bezocht en tevens het distrikt Nickerie. Als Salomé vertelt over haar man, wordt ik geconfronteerd met het leven van een veelzijdig mens. Ook op sociaal, maatschappelijk en politiek gebied is hij actief geweest. Zelfs na zijn pensioen bleef hij werken. Hij was van 1973 t/m 1981 direkteur van het C.C.S. Voor de E.B.G.S. van 1981 t/m 1991, als Algemeen Secretaris. Bahadoer , behoorde in 1947 tot medeoprichter van de afdeling Nickerie van de Nationale Partij Suriname ( NPS).700 Hij was voorzitter van de uitbreiding Wageningen met middenstandslandbouw. Was medeoprichter van het zwembad Bikini, het Jeugdcentrum en de sociaal culturele stichting Upkar. Hij was ook lid van de commissie voor toekenning van een financiële bijdrage aan de religieuze leiders van de Hindoes- en Moslimgemeenten in Suriname. Hij was voorzitter van het bestuur van de Hindostaanse zending en tevens lid van het Zendingsbestuur en het Provinciaal Bestuur van de E.B.G.S. Geachte lezer, met deze opsomming is lang niet alles gezegd, maar ik houd het hierbij.

Een leerrijke periode

Het kan vaak niet anders. Succesvolle mannen worden bijgestaan door bijzondere vrouwen. Wat Salomé bijzonder maakt, is haar volstrekte800 vertrouwen in God. Haar daden, haar woorden, haar denken, alles wijst erop dat zij is: “Een wedergeboren christen”. Als lid van een volle evangelie gemeente put ze kracht uit het woord van de Heer, in alles wat ze doet. Bescheiden als ze is, vertelt ze kort haar eigen verhaal:” Velen denken dat ik een Nickeriaanse ben, maar ik ben een stadse. In 1953 trad ik in dienst van het Ministerie van Onderwijs en ik werd in 1954 naar Nickerie gedetacheerd.

Van Nickerie wist ik niet veel af, wel had ik op school een klasgenoot afkomstig uit Nickerie en wel van de Corantijnpolder. De school waar ik kwam te werken was900 in dezelfde polder en wel de eerste O.S. Corantijnpolder, wat nu de Dr. Rambaran Mishre school is. Het schoolhoofd was een oud bekende, meneer Soekhai. Toentertijd was er geen Rayon- Inspecteur in het distrikt, dus gingen alle zaken het onderwijs betreffende, via het commissariaat. D.C. van Petten was er met Secretaris Matroos. In deze eerste periode van mijn werk, heb ik de volgende commissarissen meegemaakt: Van petten, Lum Chou en Hewitt. Deze laatste werd in 1956 opgevolgd door A. Quintus Bosz. In 1956 ging Secretaris Matroos met pensioen en werd B.J. Parabirsing, zijn opvolger. Dat was dus mijn man. Zijn tweede dienstverband in Nickerie t/m 1958. Hij werd toen weer hersteld in zijn functie als D.C. en ging naar Saramacca, met1000 als standplaats Groningen. Hij vertelde mij dat intussen Quintus Bosz eind jaren 50, in Nickerie werd opgevolgd door Robles, die vanuit Nw. Amsterdam, Commewijne, naar Nickerie werd overgeplaatst. Op een gegeven moment was er geen commissaris in Nickerie. Mijn man werd ook belast met het beheer van het district, totdat hij in 1961 definitief tot Districts-Commissaris van Nickerie werd benoemd. Ik was intussen in 1956, terug gegaan naar Paramaribo. In 1964 ging ik weer naar het rijstdistrict met mijn 2 kinderen. Dit na veel ups en downs in mijn persoonlijk leven. In de periode dat ik in de stad terug was, had ik kennis gemaakt met zusters1100 mijn man, de familie D.M. Lachman-Parabirsing en de familie M.M. Lachman-Parabirsing. Toen ik in 1964 weer naar Nickerie moest en hen ging groeten, zei mevrouw D.M. Lachman aan mij : “Je gaat naar het district Nickerie , mijn broer is daar D.C., als je soms juridisch advies nodig zou hebben, moet je mijn broer contakten. Inderdaad, mijn man was juridisch goed onderlegd. Hij was wel geen beëdigd jurist, maar kon elke discussie met welke jurist dan ook, aan.

Ik ging dus terug en kwam weer op de eerste O.S. Corantijnpolder. Mijn schoolhoofd was toen Salikram, die later werd opgevolgd door Ramadhin. Met het nieuwe schooljaar kwam1200 ik in Nw. Nickerie op de O.S. Nw. Nickerie. Mijn schoolhoofd was R.Ramkhelawan. In de periode 1956 – 1964, was er op onderwijs gebied heel wat vooruitgang. Er was nu wel een Rayon- Inspecteur van Onderwijs, de R. Blufpand. Na hem kwamen de heren Timmer en Letterboom.

Bij verschillende gelegenheden ontmoette ik de Districts-Commissaris. Hij was toen weduwnaar, want zijn echtgenote Johanna Parabirsing-Mangroe, stierf in 1962. Ik was toen ook alleenstaand en uiteindelijk trouwden wij op 26 november 1966. Het huwelijk werd in de Vredeskerk van de E.B.G.S. voltrokken, door dominee Hessen. In deze zelfde kerk was mijn man in 1913 gedoopt. De kerk staat aan de G.G. Maynardstraat, voorheen Voorstraat. Ik heb tijdens mijn huwelijk met Parabirsing veel geleerd, veel wijsheid opgedaan, heel veel mensen van allerlei rangen1200 en standen ontmoet. We hadden een belangrijk aspect van het leven gemeen. Wij geloofden beiden in dezelfde God van de hemel en de aarde en zijn zoon Jezus. Wij waren dus christenen. Zijn vader was evangelist geweest en ik werd christen in 1937, toen mijn moeder vanuit een moslim achtergrond, lid werd van de Nederlands Hervormde Kerk. Het was de leiding van God, die dit gebeuren had voorbeschikt en daar ben ik vandaag de dag heel erg dankbaar voor. Door de jaren heen werd het geloof gesterkt en dieper, want het is een groeiproces. Daarom kan ik vandaag de dag anderen van advies dienen, geleid door de Geest van God”.

Geachte lezers, met genoegen en vereerd,1300 heb ik naar het verhaal van Salomé geluisterd. Het verhaal van B.J. Parabirsing en zijn vrouw, althans een deel daarvan, heb ik u gepresenteerd. Tot de Nickerianen en zij die het bepalen, zeg ik het volgende:” Tot driemaal toe heeft de grote Surinamer zijn krachten aan Nickerie gegeven, eenmaal meer dan zijn vader. Hij liet zich bij zijn werk niet beperken door kantoortijden. Vele avonden bracht hij werkend door. Is het niet te betreuren dat wij in Nickerie, zijn naam niet voor het district hebben laten vereeuwigen? Het is echt tijd, dat wij naar Bahadoer Jozef Parabirsing toe corrigerend in dit opzicht optreden, hem alsnog eerbetoon bewijzen”.

K.R.Donk, 10 juni 2006

De oud-dorpsgemeenten van Nickerie

Het instituut dorpsgemeente werd in Suriname in de eerste helft van de vorige eeuw ingesteld. In Nickerie waren er tot de jaren zeventig 4 dorpsgemeenten actief. Met Ali Sewrutton, de gepensioneerde Distrikts-Secretaris en vier ex-dorpshoofden, gaan wij terug in de geschiedenis van de dorpsgemeenten.

Drie kokerpunt te Sawmillkreekpolder anno 2008

 

Kielstra stelde de dorpsgemeenten in

Als ambtenaar werkzaam bij de bestuursdienst, had Ali Sewrutton, een zeer nauw contact met de dorpshoofden en dorpsgemeenten. Over het instituut dorpsgemeente vertelt hij het volgende:” In 1938 nam de overheid het besluit om in Suriname dorpsgemeenten op te richten. Deze bestuurlijke eenheden kwamen in meerdere districten voor. Met het dorpsgemeente besluit G.B. 1938 no. 66 in handen, werden door gouverneur Kielstra de dorpsgemeenten ingesteld. In Nickerie werden de dorpsgemeenten Paradise ( 673 percelen, 690 ha.), Longmay ( 411 percelen, 390 ha.), Nieuw Waldeck ( 232 percelen, 100 ha.) en Sidoredjo ( 202 percelen, 150 ha.) opgericht. Deze voormalige vestigingsplaatsen, verlaten plantages die bewoond werden door voornamelijk nakomelingen van slaven en contractanten, kwamen het meest in aanmerking, om tot dorpsgemeenten te worden verheven. Voor de gemeenschap is het goed vast te leggen, dat Nickerie naast de bestuurslaag dorpsgemeente( bestuurskundige eenheid) ook het waterschap( waterstaatkundige eenheid) heeft gekend. Het waterschap wordt nu nieuw leven ingeblazen, na ongeveer 10 jaren verwaarloosd te zijn. In 1981 werden met enkele uitzonderingen, de dorpsgemeenten opgeheven onder het bewind van minister Leeflang”.

Discipline, gehoorzaamheid en gezag

Oud dorpshoofden en leden

Ali Sewrutton en ik brengen een bezoek aan nog vier in leven zijnde dorpshoofden of Loera’s. Te Sidoredjo in de westelijke polders spraken wij met Poniran Redjosetiko. Hij is geboren te Sidoredjo op 14 juni 1927. ” Van 1953 tot en met 1981 was ik dorpshoofd van de dorpsgemeente Sidoredjo. Voor mijn aantrede had je verscheidene Loera’s gehad. Het eerste dorpshoofd was Saban, die woonde aan de Djakartaweg. Na hem volgden papa Djojo, Wagiman, Koulen ( hij was opzichter bij OW), Tjokro, Soinangoen, Ngadiman, Sastrohardjo en Salomoen.

Ik heb onder verschillende bestuursopzichters en commissarissen, te beginnen met Van Petten, gewerkt. De bestuursopzichters waren Sweet, Vieira, Sharma, Girjasingh, Bridjkisoor, Sewrutton en Mac-Intosh. Ik moest ervoor zorgen dat de dorpsgemeente er goed uit zag. Kanalen, dammen en wegen werden altijd goed onderhouden. Vanaf het gemaal te Clarapolder werden alle hoofdleidingen en secundaire leidingen schoon gehouden, naast de lozingen nabij de percelen waar de mensen woonden. Naar reden van de grote van de percelen droegen de mensen financieel bij, om de werken in de dorpsgemeente uit te voeren. Er was discipline, gehoorzaamheid en gezag. Het locaal bestuur werkte prachtig mee aan het bereiken van de gestelde doelen. Als ik de situatie van toen met nu vergelijk, dan constateer ik dat het nu pinaren is. De meeste lozingen zijn dicht begroeid met allerlei planten. De dammen zijn overwoekerd met struiken en planten. Vroeger deden wij alles met houwers en spierkracht. Nu heeft men machines, maar alles ziet er totaal verwaarloosd uit. Van de bestuursdienst gaat er weinig gezag uit”.

 

Mensen volgden een meewerkende overheid

Met Poniran gaan wij naar Ramsahai Girdhari. Hij is dorpshoofd geweest van de dorpsgemeente Nieuw Waldeck.

” Ik ben geboren op 12 april 1928 in de van Drimmelenpolder serie A nummer 10. Toen ik dorpshoofd werd van Nieuw Waldeck had, je in geheel Suriname 23 dorpsgemeenten. Ik was als dorpshoofd de enige hindostaan, die de post bekleedde. Het was heel prettig werken met de gemeenschap van de dorpsgemeente. Ik heb onder verschillende commissarissen gediend, zoals Van Petten, Quintus Bosch, Parabirsingh, Robles Biharising, Adjodhia, Bharos en Soe A Ngi. De bijdrage die de bewoners van de dorpsgemeente leverden voor onderhoud was tien gulden per hectare. Daarvan werd een goede administratie via de bestuursopzichter gehouden. Het bestuur van de dorpsgemeente kende een secretarisontvanger. De bewoners gedroegen zich correct tegenover de ontvanger. De bevolkingssamenstelling van de dorpsgemeente waldeck was als volgt: 80% hindostaan, 15 % javaan en 5% creool. Waldeck was een sieraad om te zien. Je had een tegemoetkomende overheid en de mensen volgden dat voorbeeld. De ingezetenen hadden respect voor het gezag. Bestuursopzichter Ali was erg populair. Als het dorpshoofd naar de commissaris ging, soms met enkele van zijn bewoners, werd hij als gezaghebbende direct ontvangen. Nu wacht ik al drie jaren voor verlenging van mijn winkelvergunning”. Wij lachen hartelijk om deze laatste opmerking. Maar dan is het tijd om op te stappen en te gaan naar het volgende ex- dorpshoofd, die woont te Longmay.

Giman Pawirosemito, Ramsahai Girdharie, Ali Sewrutton, Poniran Redjosetiko en Parman Kariojokromo (van l n r, exdorpshoofden met Ali)

Je werkte dag en nacht voor een beetje geld

Giman Pawirosemito is geboren op 10 april 1928 te Waterloo. Hij was Loera van de dorpsgemeente Longmay van 1 oktober 1969 tot en met 16 juli 1980. “Mijn voorganger was Loera Parman. Als dorpshoofd kreeg je geen betaling van de overheid. Wel een vergoeding van vijftien gulden per maand. Daarnaast kreeg je 5% van de belasting, die de bewoners voor onderhoud van de dorpsgemeente betaalden. In feite werkte je dag en nacht voor dat beetje geld. Overdag moest je nagaan wat in de gemeente gebeurde en ’s avonds moest je vaak vergaderingen bijwonen. Je had wel wat privileges. Zo hoefde je geen huurbelasting te betalen en je had vrije geneeskundige behandeling. Je werd bij elk feest van de staat uitgenodigd. Onze dorpsgemeente moest zorg dragen voor het schoonhouden van de oostelijke tak van het Van Wouwkanaal. Daarnaast moesten vanaf het drie koker punt( op de hoek van Paradise en Sawmillkreek), alle irrigatieleidingen schoongehouden worden. Het dorpsbestuur bestond uit zes leden, het dorpshoofd, de secretarisontvanger en vier leden. Deze vier leden kregen elk een deel van het gebied onder hun beheer. Zij gingen op mijn instructies op controle uit. In een schrift kregen zij hun opdrachten mee. Als de lozingen niet waren onderhouden, tekende ik niet voor akkoord, als de bewoners geld bij de bank wilden lenen. De commissaris en de bestuursopzichter tekenden mee. De irrigatie leidingen moesten echt schoon zijn, terwijl de gronden van de dammen totaal van wied moesten zijn ontdaan. Bij dambreuken namen wij poolshoogte. Als personen illegaal kokers aanlegden traden wij op. In vergelijking met toen, is alles nu sterk achteruit gegaan. Je kunt vanwege het gras als het ware over de kanalen lopen. Elk jaar hielden wij van de gemeente een dorpsoogstfeest. Het spel van ram, Ramlila werd in de vorm van het wayang poppenspel opgevoerd. Alle andere Loera’s, de commissaris en de bestuursdienst werden uitgenodigd. Het feest werd tot laat in de avond ten huize van de Loera gevierd”.

Vóór het jaar 2000, heeft Pawirosemito gevraagd naar de onderstand uit ’s landsdienst, waarop hij aanspraak maakt. Hij heeft jaren voor de staat gewerkt, waarvoor hij een beschikking kreeg van 11 september 1969, no. 100072. Anno 2008 loopt hij nog steeds het commissariaat plat voor zijn onderstand.

Hij is de ontwerper van het javaanse monument op de hoek van de Annastraat en de Julianasrtaat. Als ik hem vraag waarom de javaanse man op het monument naar de grond wijst zegt hij:” Het mannetje geeft aan dat wij op deze grond zijn geboren en daaraan onze krachten moeten geven”.

Merdiedeso’s of oogstfeesten

Ali, Poniran, Ramsahai, Giman en ik gaan voor het laatste gesprek naar Parman Karijoikromo. Hij is geboren op 14 september 1929 op de plantage Hazard. Hij was 31 jaar toen hij in 1960 Loera werd van de dorpsgemeente Longmay. Voor hem waren Jokarso, Atmopawiro en Amatanom dorpshoofd geweest. Het verhaal van Parman, ik noteer een deel, verschilt niet veel van de andere gewezen Loera’s. “ De ingezetenen van de dorpsgemeenten voldeden graag aan hun polderverplichting: verrichte arbeid of begari en polderbelasting,” zegt Parman. “ Als Loera heb ik ook oogstfeesten of merdiedeso’s gehouden. Dit met dank aan Allah, dat het afgelopen jaar veilig, prettig en gunstig is verlopen. Er verdraagzaamheid, samenwerking en tevredenheid is geweest. De inwoners brachten op die dag van huis eten en lekkernijen mee en tot in de vroege ochtend werd genoten van het wayangspel. Pawirosoedarmo maakte de poppen voor dat spel, dat hij opvoerde op Paradise, Longmay, Waldeck en Sidoredjo”.

De Loera’s van de dorpsgemeente Paradise leven helaas niet meer. Bekende loera’s van Paradise waren Sairan en Sardi Moengoenkarijo. Gelukkig hebben wij voor u, het relaas van de nog levende dorpshoofden, allen boven de tachtig jaar, kunnen vastleggen.

K.R.Donk, 8 april 2008.

Suikerplantage Hamptoncourt

Het is omstreeks drie uur in de middag, wanneer Phillip Dikland, nog steeds vergezeld van zijn vriend Jan de Bruin, zijn tocht op zoek naar de overblijfselen van de oude plantages in het district Nickerie voortzet. De zondagmiddag is nog jong, wat maakt dat de zon zich nog danig doet gelden. Toch zijn Phillip en Jan optimistisch gestemd, hoewel zij geen enkele aanwijzing hebben, die zal leiden om iets van de oude plantage Hampton Court te kunnen vinden. Niet vermoedende dat hun inzet spoedig opnieuw rijkelijk bekroond zal worden, genieten zij van de schoonheid van het polderlandschap waarlangs zij gaan.

Suikerplantage Hamptoncourt

Fraaie Rijstpolder voor kleinlandbouwers

De stoffige Fridericiweg is redelijk begaanbaar, daar het een poos niet heeft geregend. Inmiddels is er al langs de Sawmillkreekpolder en de Boonackerpolder gereden, om de Hampton Courtpolder te bereiken. Op deze tocht van verkenning is op sommige momenten de drang moeilijk te weerstaan de wagen even te stoppen, om het fraaie landschap, de boompartijen op de polderdammen en de typische bewoning te fotograferen.” Wacht even Pillip”, zegt Jan. “ Ga een beetje achteruit zodat ik een foto kan maken van de partij cocospalmen in het rijstveldje op de dam links van ons. Het is toch verbijsterend hoe mooi dit land toch wel is. Waaraan zou het kunnen liggen dat net als in de rest van het land, het volk naar mijn mening toch met een zekere mate van onverschilligheid omgaat met hun schone natuur. Is het een kwestie van niet leren kennen en waarderen van dit waardevol bezit, of is het een rasgebonden kwestie, of speelt de cultuur een rol. Of moet gewoon de attitude van de in dit land wonende mensen veranderd worden”. Er ontstaat een korte maar boeiende discussie over dit onderwerp,van cultivering en tot bloei brengen van het land en hoewel het antwoord niet direct gevonden wordt is het bijna zeker dat de oplossing waarschijnlijk ligt in de verandering van attitude.

In dit deel van Hampton Courtpolder vallen de lange houten bruggetjes, die de oude vaartrens overspannen, direct op.Typisch met hun eigen schoonheid en waarde voor het gebied. Aan de overzijde staan de huizen aangenaam in de schaduw van de vele fruitbomen, waarbij de manjabomen, de roodborsje, een groot deel daarvan uitmaken. Zij die het weten zeggen het. “ De lekkerste roodborsjes, oranje-rood met wat geel gekleurd, zijn in Nickerie te vinden”.

“ De polder is thans een fraaie rijstpolder voor kleinlandbouwers”, bedenkt Philips zich, als hij die met zijn Isuzu pickup doorkruist. “ De polderverkaveling is aangelegd met inachtneming van de hoofdopzet van de oude suikerplantage. Zo is de oude vaartrens van de plantage thans het toevoerkanaal, vanwaar de velden onder water worden gezet. Rijstvelden worden bewerkt en op sommige velden heeft de inzaai al plaats gevonden. Niet alleen het jonge gewas heeft grote hoeveelheden water nodig, maar ook voor de natte bewerking van de velden is water onontbeerlijk. Daarom staan er hier en daar vijzelpompen ( de zogenaamde Vadinipompen, afgeleid van Van Dijk Nickerie ) in werking. Van Dijk ,de pionier van de mechanische rijstbouw in Nickerie.

Inspanning wordt beloond.

Bij de kruising van de Fridericiweg en de Oost-West verbinding aangekomen, wordt rechts afgeslagen. Na een poosje richting Henar te hebben gereden wordt de weg van Krappahoek ( de Krappahoeklaan) opgereden. De weg die voor wat de Hampton Courtpolder betreft evenwijdig loopt aan de Fridericiweg.

Zowat aan het begin van de Krappahoeklaan aangekomen, dus nabij de Nickerierivier, besluit Phillip enkele jonge mannen te vragen of ze informatie hebben over oude sluizen in het gebied. Het is frappant om te zien hoe het geluk Phillip toelacht. Er zou iets verder voorbij Krappahoek een plantage Gloria hebben bestaan. Daar zou er nog een oude sluis zijn. De kleinlandbouwer Balie, een van de jongemannen,zou spontaan de weg wijzen. De smalle weg rechts wordt daarvoor genomen. De weg loopt min of meer langs de rivier. Het was de oude weg over de voordammen van de plantages Krappahoek en Gloria en leidde tot het gebied dat later Henar werd. Halverwege de weg naar Gloria wordt een stop gemaakt. Daar heeft Balie met nog enkele personen een stuk grond met groenten en watermeloenen beplant. En daar Phillip en Jan al de hele dag onderweg zijn, al de plantage Hazard bezocht hebben ( zie editie van do. 29 jan. 2004), de innerlijke mens zeer droog aanvoelt, smaken de aangeboden meloenen zeer goed . Het mag gezegd worden, ze zijn zeer gastvrij door Balie ontvangen. Uiteindelijk wordt de locatie van Gloria bereikt. Helaas blijkt de daar aanwezige sluis niet al te oud te zijn. En van de plantage gebouwen, de directeurswoning, het hospitaal e.d. is er niets meer over. Wel liggen er overal kapotte bakstenen,leien en stukjes porselein. Volgens Balie staan er nog restanten van de steiger langs de kreek die naar de rivier leidt. Aan de overzijde van dezelfde kreek moeten er nog graftomben liggen op de oude begraafplaats. Dat wist hij van zijn vader. Maar vanwege de sterke begroeiing en er geen boot voor de oversteek is, kan dat niet worden onderzocht.

De terugtocht wordt aanvaard. Terug gekomen bij Krappahoeklaan wordt Balie bedankt. Maar iets gebiedt Phillip toch nog iets te vragen. “ Of er nog ergens iets ligt van de oude suikerfabriek van Hampton Court”. Hoe gek het ook mag klinken. Het antwoord is verrassend, bevestigend. Zo,n 700 meter verder, midden in de

Dikland bij stoommachine van plantage Hamptoncourt

rijstvelden op een tussenhoofddam, liggen er nog delen van oude machienes. Het zou wel een tocht te voet door de rijstvelden worden. Hitte, dorst en vermoeidheid, zouden geen hinderpaal kunnen vormen, nu toch alle inspanning beloond zou worden. Wat vele mensen in Suriname niet weten, zelfs in Nickerie niet, zou eindelijk bekendheid krijgen.

Hoe het was.

Wat hij weet vertelt hij, Phillip graag :“ Het is 1843 wanneer Hampton Court al geruime tijd in bedrijf is. De naam “ Hampton Court” ( een der oudste koningspaleizen in londen) is een bekende plantagenaam in de Engelse koloniën. Ook in Essequibo en Jamaica zijn er plantages met die naam. George Nicholson is de eigenaar en J.Beerenstijn fungeert als dircteur. In 1889 bedraagt de opervlakte van de plantage 319 hectaren, waarvan 145 in cultuur. De eigenaar is de boedel L.Carbin. De plantage wordt beheerd door R.K.Shields en R.J.Carbin. Als gezagvoerder treedt op W.J.Ellis. Geproduceerd wordt 500 ton muscovado suiker en 145 ton melasse”. Phillip realiseert zich daarbij dat vacuumsuiker dan niet werd gemaakt, vermoedelijk werd de suiker nog bereid in open pannen volgens het jamaica-train systeem, op een wijze die in die tijd allang verouderd was.

Stoommachine, pers en graftombe.

Restant van de stoommachine van Hamptoncourt

De late middagzon staat niet zo hoog meer, maar geeft toch nog zijn hitte. Af en toe brengt een bries afkoeling. De rijstvelden zijn dan droog, dan weer nat en de grond zeer ongelijk vanwege het ploegen. De ademhaling wordt zwaarder en frequenter en de benen die steken in de laarzen voelen zwaarder aan. In de wind bewegen zich af en toe de jonge rijstplanten als jonge danseressen op de tonen van de Indiase muziek, de ritme van de dhool, de tabla en de fluit.Veel aandacht kan hieraan niet besteed worden, want de locatie waar naar toe wordt gelopen komt naderbij. Veel wordt niet gezegd; een ieder is bezig met zijn eigen gedachten.

Na een laatste opstakel, een aanvoerkanaal, te hebben genomen, is het zover. Balie ,Phillip en Jan staan voor de restanten van een oude stoommachine met heel mooie antieke contouren. Die worden zichtbaar ,nadat die wordt ontdaan van alle wied die er bezit van heeft genomen. Hij ligt op zijn zij, de peilers doorgeroest, maar een deel van de zuiger is nog duidelijk zichtbaar. Een waardevolle fonds. Bijna onzichtbaar onder klei bedolven liggen twee rollers van de suikerpers,waarvan delen van de tandwiel zichtbaar zijn. In de omgeving zijn er delen van stoomketels. Het oude emplacement van de fabriek is gevonden, ligt temidden van padivelden. Niet ver daarnaast lagen de woningen van de directeur en de arbeiders. Op een “ eilandje”, de boeren hebben dat deel nooit geploegd en beplant, zij er nog de

Donk, filmt graftombe van plantage Hamtoncourt

restanten van een oude graftombe. Enkele boeren die bezig zijn water te pompen in de rijstvelden komen toelopen. Een hunner weet te vertellen waar heel lang terug het grote huis van de directeur van de plantage stond. Dat had zijn vader een immigrant uit Brits-Indie hem verteld. Phillip en Jan zijn blij en gelukkig. Wederom is een deel van de plantagegeschiedenis van Suriname in het bijzonder nu die van Nickerie, blootgelegd. Hij weet dat de Nickeriaan nu wel zal moeten beseffen, dat datgene dat er nog staat behouden zal moeten worden. Maar voor hem is het werk hier niet afgelopen. Niet ver hier vandaan liggen de oude plantages Paradise, de eerst volgende bestemming, en daarna Nursery met hun vele verassingen te wachten om hun geheimen prijs te geven…

K.R.Donk, 1 februari 2004