Tag Archives: Godsdienst

Shantiebeleid, nader bekeken

Het Shantiebeleid nader bekeken

Jongeren bij het monument van de liefde op het Statuut park te Nickerie

Was het zo dat het de nestor van de Surinaamse politiek, Mr. Jaggernath Lachmon is geweest, die de term shantie politiek in ons land introduceerde, ook na zijn dood leeft de gedachte voort. Shantie beleid, shantie politiek, woorden die nog vaak gebruikt worden, voornamelijk wanneer de politieke ketel in ons land op barsten staat.

Wordt shantie politiek alleen met de mond beleden en is er in de praktijk iets van te merken? Is het een hoogstaande vorm van politiekvoering of een gedachte dat alleen in het brein van enkelingen leeft? Kan shantie politiek werkelijk de vrede, stabiliteit, welvaart en rust in ons land teweeg brengen?

Shantie politiek is goddelijke politiek

Mensen storten rivieren vol tranen als zij niet ontvangen wat zij begeren, of omdat zij geen rijkdom kunnen verwerven. Maar wie laat ook maar een traan vallen, omdat hij God niet gezien heeft? God is licht, liefde, God is vrede. Zelfs een mot die het licht gezien heeft, zal nimmer tot de duisternis terugkeren. Shantie politiek is de politiek van de vrede, goddelijke politiek. Bij goddelijke politiek is gerechtigheid een vrucht, die in vrede wordt gezaaid voor hen, die in vrede stichten. Mensen kunnen daarom een gezonde en krachtige samenleving bouwen volgens de goddelijke richtlijn. Men moet wel bereid zijn hard te werken en in harmonie met elkaar te leven. Elkaar met respect en waardigheid te bejegenen en het goede voor de andere na te streven. Er kan alleen sprake van shantie politiek zijn, wanneer wordt geaccepteerd dat alle mensen broeders van elkaar zijn. Daar is er geen plaats voor etnische politiekvoering. Waar de ene mens zich verheven voelt boven de andere en met afkeer neerkijkt op niet rasgenoten. Politici gebruik maken van rassentimenten om in het machtscentrum te komen en te blijven. Bij shantie politiek is het zo, dat mensen niet verdeeld, maar juist door middel van de geest van de liefde, in vrede met elkaar verbonden moeten zijn. Men zich inzet om een harmonieuze samenleving tot stand te brengen. Met de vele rassen in Suriname hebben wij juist de mogelijkheid daartoe.

“Verscheidenheid en eenheid in verscheidenheid zijn de componenten van de universele wet van de schepping. Neem de verscheidenheid weg en de wereld zou een totaal ander beeld krijgen. Geboorte, dood en het leven laten zien dat de hele schepping is gebaseerd op verscheidenheid”, zegt swami Prabhavananda.

Ongelukkigerwijs, groeien onze kinderen op in een gemeenschap dat sterk wordt gepolariseerd door politici die het beter moesten weten. Mensen in verschillende hokken geplaatst worden, gelokt worden, met het beknellende vooruitzicht. Zij alleen op deze manier in hun groep kans maken op werk, gronden, sociale voorzieningen e.d. Zij daardoor verstrikt raken in de netten van patronagepolitiek, gemaakt van weefsels van blijvende armoede.

Vele jonge landgenoten ontberen zo in de belangrijkste levensfase van het leven het voorbeeld van goede banden die moeten bestaan binnen een samenleving. Te beginnen met stevige banden van liefde binnen het eigen gezin.

Doet wat niet deugt uit uw midden weg

Om de shantie politiek uit te oefenen, te laten beleven en deel te laten zijn van de gemeenschap, is er veel moed, durf, lijdzaamheid en vooral eerlijkheid nodig. Het is zwakheid en een zonde als men geen weerstand biedt tegen zaken die verkeerd gaan. Je kunt deze vorm van politiek niet propageren, wanneer je niet bereid bent om de waarheid boven alles te stellen. Dus wanneer je de ogen sluit voor zaken als onrecht, corruptie, misleiding, zelfverrijking, vriendjespolitiek, patronage en achterstelling van mensen binnen de gemeenschap. De liefde binnen het gezin, in de gemeenschap, in de partij, vormt de basis om tot het komen tot een shantie beleid. In de politiek moet gelden, dat alles dat niet zint met de gedachte van shantie politiek, geweerd moeten worden. Dat moet gelden voor alle mensen, de structuren, de partij tot de partijvoornemens en de leer van de partij toe. Het is gemakkelijker shantie politiek met de mond te belijden, dan die in de praktijk te brengen. Het is gemakkelijker stil te blijven, dan corrigerend op te treden. Wanneer wij zien en weten, dat partijgenoten, of personen uit bevriende partijen onrecht bedrijven. Wij blijven oppervlakkig in zaken, om zodoende conflicten te vermijden, in plaats van het mes er in te zetten. Wanneer bepaalde ongure zaken bekend worden, ons in de verlegenheid brengen, wij dan lichtvaardig over praten en die zelfs verdedigen. Wij een valse vorm van shantie( vrede) en liefde daarover heen laten gaan. Blinde muren dan ervoor zorgen dat men nooit komt achter de waarheid, zaken onopgelost blijven en het volk blijft met alle frustraties. Dit creëert een verziekte samenleving, waar geheimen en geruchten welig tieren. Shantie politiek vereist de waarheid te spreken, want wanneer je de mens voorliegt, zul je uiteindelijk ook jezelf voorliegen. Ondoordachte uitspraken en handelingen, laten diepe wonden achter. Hoe rijmen wij het dat zulke zaken zich zelfs in onze DNA voordoen. Politici daarbij lachen en anderen zwijgen en zeggen van niets te weten.

In de bijbel staat geschreven over zulk gedrag: “ Uw roem deugt niet. Weet gij niet dat een weinig zuurdeeg het gehele deeg zuur maakt. Laten wij derhalve feest vieren, niet met oud zuurdeeg, noch met zuurdeeg van slechtheid en boosheid, maar met het ongezuurde brood van reinheid en waarheid. Doet, wie niet deugt uit uw midden weg”.( 1 korintiërs hfdst 5).

Bouwen kastelen van onrecht, egoïsme en onrechtvaardigheid

Shantie is vrede. Shantie politiek is niet uit te voeren zonder te geloven in de Schepper. Hem deel van je leven te maken, Hem te kennen. Hij is het licht de waarheid en het leven. Hij is de Vredevorst. Maar politici kennen God niet. “ Want terwijl het volk vergaat, roept en schreeuwt om hulp, vergaren zij weelde, verrijken zij zich en bouwen zij voor zichzelf kastelen van onrecht, egoïsme en onrechtvaardigheid. Zij zitten in hun huizen vol van bedrog. Zij botvieren hun trots, lusten en ego”, zegt de profeet Jeremia. Indien zij Hem kenden, dat is zijn geboden bewaren, zouden zij dienaren van het volk zijn. De potentie van het land zou niet miskend worden en zou het volk niet geketend worden aan armoede. Niet de visie van armoede, maar die van rijkdom zou gedragen moeten worden tot verheffing van land en volk.

De gemeenschap tot ontwikkeling brengen betekent het afzien van eigen importantie en trotsheid. Men niet probeert ten koste van alles en tot elke prijs, de macht te behouden. Wegcijferen van jezelf betekent daarbij niet, dat je minderwaardig over jezelf denkt, maar dat je minder aan je eigen belang denkt. De politici zich moeten focussen op hoe het volk te dienen. De gemeenschap tot ontwikkeling brengen, een gevoel van geborgenheid te bieden. Men vertrouwen krijgt in de leiders van het land. Leiders die oog hebben voor de diepe angsten en noden van het volk. In deze multi-etnische samenleving moeten wij elkaar leren respect te hebben voor elkaar cultuur, geschiedenis, verschillen en afkomst. Wij moeten elkaar leren dat wij een ding gemeen hebben, het menszijn. Dat de mens in alles centraal staat. Wij tot een natie kunnen groeien, Surinamers kunnen zijn. Wij de mensen niet moeten verdelen om over hun te heersen. De etnische politiekvoering afgezworen moet worden.

Shantie politiek moet geleefd worden

Goddelijke politiek, shantie politiek, goede politiek moet meetbaar zijn, moet gezien worden, ervaren worden, beleefd worden door het volk. Aan het werk, thuis, op school, in het gezin en daarbuiten. Haalt het land uit de duisternis van armoede, wanhoop, desoriëntatie en ondergang! Het betekent je ego, je eigenbelang, je onafhankelijkheid, plaats te laten maken voor het gemeenschappelijke belang in de ruimste zin van het woord. Het betekent liefde op te brengen voor het gehele land en volk. Hopelijk krijgt het borstbeeld van Mr.Jaggernath Lachmon spoedig zijn plaats in Nickerie toegewezen. Shantie politiek is niet het politieke deel van het leven, maar is het leven zelf.

K.R.Donk, 26 januari 2008 .